Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Baan-Balans


Baan Balans 

Kosterijpad 26
6914 AV te Herwen

Tel. 06 12 88 55 29
E-mail: info@baan-balans.nl
Website: www.baan-balans.nl

Bank: NL97RABO 0347 5868 48 t.n.v. L.C.S.Thijssen-de Backker Baan Balans
KvK: 76291413,  BTW-nummer: NL003070500B97


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Baan-Balans opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Baan-Balans, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een coachingsgesprek. 
 3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord. 
 4. Overeenkomst: als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een overeenkomst met elkaar afgesloten.
 5. Coaching: hieronder valt; coachingsgesprek. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten waarbij Baan-Balans diensten aanbiedt of levert vanaf 1 januari 2020.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Baan-Balans derden inhuurt.
 3. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Baan-Balans overeen is gekomen. 
 4. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als Baan-Balans hier uitdrukkelijk schriftelijk mee in heeft gestemd.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Baan-Balans zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken. 
 6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Baan-Balans. 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

Een overeenkomst of aanmelden voor coaching geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mailadres of formulier vermeld op de website. Met de aanmelding verklaart Opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat deze op de hoogte is dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan coaching geheel voor eigen risico is.


Artikel 4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting 

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Baan-Balans tot een inspanningsverplichting (en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is) waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap. 
 2. In alle gevallen waarin Baan-Balans dit nodig acht, kan zij bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Baan-Balans een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Baan-Balans op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Baan-Balans de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.  
 4. Baan-Balans is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5. Annulering  

 1. Afzeggen van een coachingsgesprek kan kosteloos tot 1 werkdag van tevoren per e-mail of telefonisch. Bij afzegging tot 1 werkdag (per e-mail en/of telefonisch) van tevoren wordt niets in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 1 werkdag (per e-mail en/of telefonisch) worden alle kosten van het coachingsgesprek in rekening gebracht.
 2. Als een deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een coachingsgesprek dan wordt dit gezien als annulering. 
 3. Het uitstellen van een coachingsgesprek wordt gezien als annulering.
 4. Baan-Balans kan een coachingsgesprek 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Baan-Balans alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.

Artikel 6. Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Baan-Balans.  
 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.  
 3. Baan-Balans mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.  

Artikel 7. Tarieven en betaling

 1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.  
 2. Deze tarieven zijn inclusief overheidsheffingen (zoals BTW), exclusief eventuele reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.
 3. Baan-Balans heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.
 4. Gelieve eerste keer per kas te betalen. Indien je per bankoverschrijving betaald, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. 
 6. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.  
 7. Indien Baan-Balans invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere, maar niet uitsluitend, deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Baan-Balans is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemer indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Baan-Balans niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Indien Baan-Balans aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Baan-Balans afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Baan-Balans toegezonden. 
 3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Baan-Balans beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 1.000,-
 4. Baan-Balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 
 5. Baan-Balans is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.
 6. Als Baan-Balans is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Baan-Balans helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
 7. Baan-Balans zal een Deelnemer geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Baan-Balans is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemer oploopt. 
 8. Baan-Balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemer na een behandeling, coaching en/of training met de opgedane kennis en ervaring doen.
 9. De Opdrachtgever c.q. deelnemer vrijwaart Baan-Balans tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever c.q. deelnemer en Baan-Balans samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Baan-Balans.
 10. Baan-Balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een coachingsgesprek. 
 11. Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer aan Baan-Balans wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.

Artikel 9. Beëindiging overeenkomst  

 1. Indien de Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Baan-Balans de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Baan-Balans kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Baan-Balans schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever c.q. deelnemer hieraan heeft herinnerd.
 3. Zowel Opdrachtgever c.q. Deelnemer als Baan-Balans kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.  

Artikel 10. Geheimhouding  

 1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Baan-Balans gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Baan-Balans zal ervoor zorgdragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
 2. De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk van aard. Baan-Balans zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

Artikel 11. Gezondheid 

Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Baan-Balans voor aanvang van deelname aan de coaching hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van de coaching geen medische diagnose zal worden gesteld of  therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten. 


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen  

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Baan-Balans is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is. 
 2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Baan-Balans een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit geschil eerst in overleg op te lossen, eventueel met het gebruik van mediation. 
 3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Baan-Balans gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Baan-Balans

Loopbaan Coaching
Lia Thijssen

Bereikbaarheid

Maandag - Vrijdag
8:00 - 17:00

Contact

06 - 12 88 55 29
info@baan-balans.nl
Image
© 2019